[Тумэндэ исыс урдэн?]

Исы́с, исы́с.

[Исыс урдэна. А тумэ кокорэ кинэнас или, может быть… кокорэ кэрэнас или кинэнас?]

Нэ ра́ньшэ рома́ сы́с и кузне́цы.

[Кузнецы…]

И о грэ́н кова́ли, и моґли прэ ро́та тэ урье́н када́ о́бодо дэ ку́зница. Сы́с.

[А среди тумарэ сэмэнцы исыс кадасавэ кай кузнецы исыс?]

Тэ мэ́ и ща́с кокоро́ моґу́ поткова́ть э грэ́с.

[А можэти тэ роспхэнэн сыр ада процэсо?]

Ща́с роспхэна́ва.

Ра́ньшэ ё́в кова́л э грэ́н кокоро́…

Шу́н, ма́ндэ исы́с зна́чит росчи́стка спицыа́льно. Э́на о копы́то джя́л, одо́й кадава́ саро́ слэс…

Вычища́иш…

…на́росты кадалэ́ сарэ́, вычища́иш, пото́м зна́чить потчювэ́с потко́ва, саво́ розме́ро копы́то, до́й читвё́ртый, пя́тый разме́р, тре́тий фтаро́й разме́р, и пирэ патко́ва ужэ́… нэ бу́т на слэ́с, е́сли копы́то баро́, шоп… Ра́ньшэ рома́ да цэни́ли, соп потко́ва бари́.. то есь ґэро́й бари́, саро́. Да́ цэ́нно исы́с гра́й. Нэ подогна́ли пир да́ копы́то. А пото́м ухна́ли исы́с, гво́зди да́савэ, исы́с…

Ёнэ́ романэ́с ухна́ли называ́лись, кова́льныи гво́зди…

Ада́ гаджи́ткэс ухнали́…

[Ухнали? А со да дасаво?]

Ухна́ля, да́. Гво́зди…

Гво́зди для потко́фки.

…Дэ поткова́ да́савэ ды́рочки, да́, и подбира́ют сави́… восьмё́рка поджя́ла, шыстё́рка када́ ухна́ли, и́ли питё́рка, и марэ́н дэ… э́на сы́р дро но́хтё, полэ́с? Э́на но́хтё, до но́хтё опчинэ́с. Соб дэ ма́с тэ на́ попэрэс. А то гра́й лэ́ла тэ ланга́л. Полэ́с?

Бо́льно авэ́ла.

Э стре́лка вычинэ́с, када́ шоп… но саро́ када́, а пото́м ужэ́ потко́ва примарэ́с. И фсё́!

[У вас была телега?]

Была, была.

[Были телеги. А вы сами покупали или, может быть… сами делали или покупали?]

Ну раньше ромы были и кузнецы.

[Кузнецы…]

И лошадей подковывали, и могли на колесо одеть этот обод в кузнице. Было.

[А среди ваших родственников были такие, которые кузнецами были?]

Да я и сейчас сам могу подковать лошадь.

[А можете рассказать про этот процесс?]

Сейчас расскажу.

Раньше он ковал лошадей сам…

Слушай, у меня была, значит, расчистка специальная. Вот копыто идёт, там это всё снимаешь…

Вычищаешь…

…наросты эти все, вычищаешь, потом, значит, подставляешь подкову, какой размер у копыта, там четвёртый, пятый размер, третий, второй размер, и по подкове уже… ну много не снимаешь, если копыто большое, чтобы… Раньше цыгане это ценили, чтобы подкова большая… то есть нога большая, всё. Это ценная лошадь была. Ну подогнали по этому копыту. А потом ухнали были, гвозди такие, были…

Они по-ромски «ухнали» назывались, ковальные гвозди…

Это и по-русски ухнали…

[Ухнали? А что это такое?]

Ухнали, да. Гвозди…

Гвозди для подковки.

…в подкове такие дырочки, да, и подбирают какую… восьмёрка подходит, шестёрка этот ухналь, или пятёрка, и забивают в… вот как в ноготь, понимаешь? Вот ноготь, этот ноготь обрезаешь. Чтобы в мясо не попасть. А то лошадь будет хромать. Понимаешь?

Больно будет.

Стрелку вырезаешь, это чтоб… ну всё это, а потом уже подкову прибиваешь. И всё!

[У вас був віз?]

Був, був.

[Були вози. А ви самі купували або, може бути … самі робили або купували?]

Ну раніше роми були і ковалі.

[Ковалі…]

І коней підковували, і могли на колесо одягнути цей обід в кузні. Було.

[А серед ваших родичів були такі, які ковалями були?]

Так я і зараз сам можу підкувати коня.

[А можете розповісти про цей процес?]

Зараз розкажу.

Раніше він кував коней сам…

Слухай, у мене була, значить, розчистка спеціальна. Ось копито йде, там це все знімаєш…

Вичищати…

…нарости ці всі, вичищати, потім, значить, підставляєш підкову, який розмір у копита, там четвертий, пʼятий розмір, третій, другий розмір, і по підкові вже… ну багато не знімаєш, якщо копито велике, щоб. .. Раніше роми це цінували, щоб підкова велика… тобто нога велика, все. То цінним кінь був. Ну підігнали до того копита. А потім ухналі були, цвяхи такі, були…

Вони ромською «ухналі» називалися, ковальні цвяхи…

Це і російською ухналі…

[Ухналі? А що це таке?]

Ухналі, так. Цвяхи…

Цвяхи для підковування.

…в підкові такі дірочки, так, і підбирають яку … вісімка підходить, шістка той ухналь, або пʼятірка, і забивають в… ось як в ніготь, розумієш? Ось ніготь, цей ніготь обрізати. Щоб в мʼясо не потрапити. А то кінь буде кульгати. Розумієш?

Боляче буде.

Стрілку вирізуєш, це щоб… ну все це, а потім вже підкову прибивали. І все!